+31 (0)624 661 517 info@penta-adviesgroep.nl

Arbeidshygiëne Fysische factoren

Een werkgever is verplicht te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek voor werknemers. Als onderdeel van de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) moet een werkgever ook de blootstelling aan fysische factoren beoordelen.

Fysische factoren zijn omgevingsfactoren op de werkplek die van invloed kunnen zijn op de gezondheid van de werknemer. Voorbeelden zijn geluid, binnenklimaat, warmte, koude, trillen,
schokken, straling en verlichting. De effecten op de gezondheid van deze fysische factoren lopen erg uiteen.

Gehoorschade treedt op wanneer iemand langdurig is blootgesteld aan hoge geluidsniveaus. Het kan leiden tot blijvend gehoorverlies. Er is sprake van schadelijk geluid bij een blootstelling gedurende een werkweek boven een geluidniveau van 80 dB(A).  

Het binnenklimaat levert vaak klachten op. Het optimale binnenklimaat verschilt per werkruimte. In een kantoor is het anders dan in een productiehal. Een rol speelt de luchttemperatuur, de luchtvochtigheid, tocht en stralingswarmte. Maar ook de activiteit en de kleding van de werknemer is van belang voor de beleving van het binnenklimaat. Een ongunstig binnenklimaat heeft effect op de werkprestatie en kan ziekteverschijnselen veroorzaken.  

Trillen en schokken vormen een gezondheidsrisico bij het gebruik van handgereedschappen en transportmiddelen. Klachten door lichaamstrillingen zijn vermoeidheid, beperking van het zicht en rugklachten. Hand-armtrillingen veroorzaken gewrichtsklachten en witte vingers. De maximale blootstellingswaarde voor lichaam trillingen is 1,15 m/s2, voor hand-armtrillingen 5 m/s2.  

Werk moet worden uitgevoerd bij de juiste verlichtingsintensiteit. Kunstlicht wordt toegepast wanneer er onvoldoende daglicht beschikbaar is. Te veel licht (meer dan 10.000 cd/m2) veroorzaakt schade aan het oog, die blijvend kan zijn. Acute schade ontstaat alleen na langdurig kijken in een zeer sterke lichtbron zoals een laser. Hinder door (gebrek aan) licht komt vaker voor, bijvoorbeeld door spiegelingen, verkeerde lichtinval of schaduw.

Wat kan Penta voor u doen?

  • Uitvoeren verdiepende RI&E-binnenklimaat
  • Beoordelen en meten van lawaai op de werkplek
  • Beoordelen en meten van trillingen
  • Beoordelen en meten van het binnenklimaat

Wanneer u een vraag heeft of de behoefte aan de inzet van een adviseur van Penta,
bel naar +31 (0) 6 24661517 of maak een vrijblijvende afspraak met één van onze adviseurs. Contact

Home » Arbeidshygiëne Fysische factoren

De blootstelling aan fysische factoren brengt gezondheidsrisico’s en ontevreden medewerkers met zich mee. Fysische factoren zijn omgevingsfactoren op de werkplek die van invloed kunnen zijn op de gezondheid van de werknemer. Voorbeelden zijn geluid, binnenklimaat, warmte, koude, trillen. Richtlijnen met betrekking tot fysische factoren zijn opgenomen in de Arbowetgeving. Om hieraan te voldoen, is het belangrijk om eerst de situatie duidelijk in beeld te brengen. Door middel van accurate metingen weet u exact hoe groot de blootstelling aan fysische factoren is. Reken hiervoor op de experts van Penta Advies Groep.